MEDZINÁRODNÁ DOPRAVA ZADARMO pri grafických objednávkach nad 99€
Motard
EN


Obchodné podmienky a GDPR

1. Všeobecné ustanovenia

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)

3. Práva a povinnosti predávajúceho

4. Práva a povinnosti kupujúceho

5. Dodacie a platobné podmienky

 

 

6. Kúpna cena

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škody na tovare

 

POPIS VÝROBKU

Snažíme sa zabezpečiť, aby boli naše produkty popísané čo najpresnejšie na našej webovej stránke, avšak nezaručujeme, že popis je presný. Keď si uvedomíme nejaký nesprávny popis, vyhradzujeme si právo opraviť akúkoľvek chybu alebo opomenutie.


Obrázky 
 poskytnuté len na ilustračné účely a nezaručujeme, že sa akýkoľvek obraz bude reprodukovať v skutočnej farbe, ani že žiadny daný obrázok nebude odrážať alebo zobrazovať celý dizajn alebo možnosti týkajúce sa tohto produktu.

Pri chybe, alebo zle uvedenej cene v produkte, má právo Motard Design odmietnuť alebo zrušiť akúkoľvek objednávku. Ak bola pri objednávke prijatá vaša platba, Motard Design vám okamžite navráti sumu, ktorá bola uhradená za nesprávne nacenený produkt.

8. Osobné údaje a ich ochrana

8.1. Informačný systém internetového obchodu www.motard-design.com je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov v SR.

Prevádzkovateľ ( Motard s.r.o. ) internetového obchodu www.motard-design.com týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, prípadne odoslaním objednávky nakladá v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Medzi spracúvané osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté zákazníkom pri registrácií, prípadne pri odoslaní objednávky, ktorými sú meno, priezvisko, adresa, emailový kontakt a telefónne číslo. Zákazník registráciou alebo objednávkou bez predošlej registrácie súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze internetového obchodu. Internetový obchod zhromažďuje údaje za účelom evidencie zákazníkov, odoslania objednaných zásielok, fakturácie a prípadnej reklamácie tovaru.

Osobné údaje nie sú sprístupnené žiadnym tretím stranám ani iným osobám s výnimkou prepravcov zabezpečujúcich doručenie zásielok, ktorými sú Slovenská pošta a.s., prípadne iný externý prepravca poverený objednávateľom k preprave objednaného tovaru.

Zákazník môže svoje osobné údaje zmeniť a aktualizovať v sekcii „Adresy a fakturačné údaje" a " Osobné údaje " po prihlásení do internetového obchodu. Zákazník má možnosť zrušiť registráciu na základe písomnej žiadosti (odoslať na adresu : Motard s.r.o., Majerská 137/18, 91101 Trenčín ) alebo emailovej ( odoslať na adresu : info@motard-design.com ), čím budú odstránené všetky jeho osobné ako aj kontaktné údaje z databázy internetového obchodu.

Ak sa zákazník domnieva, že jeho práva na ochranu osobných údajov boli porušené, môže sa obrátiť na prevádzkovateľa internetového obchodu, prípadne využiť niektorú z možností uvedených v zákone.


8.2
 Údaje pri registrácii Ako Objednávateľ musíte vyplniť pri registrácii alebo objednávke fakturačné údaje, ktoré sú potrebné pre správne vybavenie objednávky (zaúčtovanie a doručenie). Ide o tieto údaje:
. Meno
. Priezvisko
. Ulica a číslo domu
. Mesto a PSČ
. Štát
. Telefón
. E-mail

Ak Objednávateľ vystupuje ako právnická osoba, mal by ešte doplniť aj nasledujúce údaje:
. Organizácia
. IČO
. IČ DPH / DIČ

Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri Prevádzkovateľa a sú po prihlásení Objednávateľa poskytnuté aj pri jeho ďalšom nákupe. Údaje môže Objednávateľ podľa aktuálnych údajov zmeniť po prihlásení.

8.3 Bankové operácie Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky Objednávateľa, ktorá poskytne Prevádzkovateľovi jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie). V žiadnom prípade sa Prevádzkovateľ nedozvie žiadne ďalšie informácie, ako prihlasovacie údaje alebo zostatok na účte Objednávateľa.

8.4 Stanovisko k poskytovaniu Vašich osobných údajov Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to doručovateľské služby ( adresa na dodanie, prípadne telefónne číslo ). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.

8.5 Objednávateľ udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu určenú zákonom a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne obratom od doručenia odvolania súhlasu Prevádzkovateľovi.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky)

10. Záverečné ustanovenia

 

11. Reklamačné podmienky

11.0 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

 

11.1 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu www.motard-design.com. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Obchodné podmienky a teda aj Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

 

 

VRÁTENIE TOVARU

 

Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

 

 

 

Spoločnosť Motard Design sa maximálne snaží, aby ste boli spokojní. Avšak ak nie ste spokojní s našim produktomprosím postupujte podľa nižšie uvedených pokynov pri vrátení tovaru:

 

1. Produkt určený na vrátenie musí byť dopredu písomne odsúhlasený našou firmou a taktiež musí obsahovať číslo tovaru určeného na vrátenie. Toto číslo vám poskytneme pri komunikácií o vrátení tovaru.

 

2. Na mieru navrhnuté grafické polepy je možné vrátiť iba v prípade, že polepy majú výrobnú chybu.

 

3. Pri objednaní nesprávneho tovaru alebo jeho výmene za iný, akceptujeme navrátenie tovaru iba do doby 14 dní od obdržania tovaru. Tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený a vrátený v pôvodnom balení. Nový tovar bude odoslaný až po naskladnení vráteného tovaru a následnej kontrole.

 

4. Platba z kreditnej karty bude zaslaná spať na kartu použitú pri nákupe. Platba z Paypal účtu bude taktiež zaslaná spať na Paypal účet použitý pri nákupe.

 

5. Náklady na dopravu pri výmene alebo vrátení tovaru si hradí osobitne zákazník.

 

 

 

 

11.2 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

11.3 Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

 

11.4 Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

11.5 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

 

11.6 Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

 

11.7 Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.


Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho a to na adresu :


Motard s.r.o. Majerská 137/18, 91101 Trenčín, Slovensko

 

 

11.8 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.

 

11.9 V mieste určenom podľa bodu 7.8 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

 

11.10 Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

 

11.11 Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

11.12 Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

 

11.13 Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 

11.14 Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar ktorý nie je možné opraviť za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami po vzájomnej dohode s kupujúcim.

 

11.15 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

11.16 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

11.17 Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

 

11.18 Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na mechanické chyby spôsobené užívaním produktu.

 

11.19 Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 

11.20 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

 

11.21 Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.

 

11.22 Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

11.23 Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

11.24 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

 

11.25 Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

 

11.26 Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

 

11.27 Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

 

11.28 Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

 

11.29 V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

 

Obchodné podmienky boli aktualizované dňa: 15. Marca 2018

 

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

 


V žiadnom prípade nebude spoločnosť Motard
 Design zodpovedná za akékoľvek mimoriadne, náhodné alebo výsledné škody, ktoré sa týkajú aj nemusia týkať straty zisku alebo iného potenciálneho benefitu. V žiadnom prípade nebude zodpovednosť za škodu spoločnosti Motard Design presahovať opravu, náhradu alebo cenu určeného produktu zakúpeného od Motard Design. Niektoré súdne systémy nemusia uznávať tieto odvolávania alebo obmedzenosť záruky/zodpovednosti, takže vyššie uvedené odvolávania sa nemusia uplatňovať. Zákazník môže mať tiež iné alebo dodatočné práva alebo oprávnenia, ktoré sa môžu líšiť od daného regiónu.

 

VŠEOBECNE

(a) Tieto obchodné podmienky a akékoľvek transakcie uskutočnené podľa nich podliehajú zákonom Slovenskej republiky a Európskej únie.

(b) V prípade, že akákoľvek sekcia alebo úsek sekcie týchto podmienok predaja sú považované za nezákonné alebo nevymáhateľné, takéto časti budú odstránené z podmienok predaja a zvyšok podmienok bude stále plne platný.

(c) Tieto obchodné podmienky môžu byť z času na čas upravené spoločnosťou Motard Design bez upozornenia a sú aktuálne k dátumu aktuálnej reklamy alebo webových stránok. Prečítajte si aktuálnu reklamu alebo webovú stránku.

0.Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Kupujúci - spotrebiteľ - má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@fmf-matrace.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_en. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

ZÍSKAJTE NAJČERSTVEJŠIE INFORMÁCIE O NAŠICH NOVINKÁCH A AKCIÁCH.


Zaregistrujte svoj e-mail a my vám budeme zasielať maximálne 2x mesačne informatívne e‑maily o nadchádzajúcich novinkách a akciách. Svoju registráciu môžete kedykoľvek zrušiť.
© 2020-2021 motard-graphics.sk všetky práva vyhradené | vytvoril dsdesign.sk